بهار مورد استفاده در صفحه نمایش ارتعاشیمنحنی عرضه کل کشور توسعه یافته