چگونه برای استخراج راه حل استفاده از پودر جیغ شدید و تند