سرمایه گذاران که مایل به سرمایه گذاری در پروژه های استخراج معدن