اعلام شده توسط به عنوان زمین و اتوماسیون آن را برای نرم افزار استخراج معادن سنگ باز است