کاشت دانه قابل اتصال زمین معدن در نزدیکی کانچیپورام