مطالعه امکان سنجی برای واحدهای سنگی را از بین ببرد