محاسبه گردش نسبت بار با استفاده از تجزیه و تحلیل اندازه غربال