علامت گذاری به عنوان کوتاه ویژگی های آسیاب و فن آوری