عناصر که معمولا به فلزات در سنگ معدن خود پیوند می خورند