استفاده آفریقای جنوبی ساخته شده برای خرد کردن گیاهان