چگونه برای تولید سنگ مرمر در یک معدن از لحاظ اقتصادی