کتابشناسی در مورد مدیر ارشد در معدن در آفریقای جنوبی