آفریقا تولید بیش از فلز و مواد معدنی محصولات و یک تولید کننده عمده است